Twój-Dom
Slajd 4
Slajd 3
Slajd 2
Slajd 6

Oferujemy prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokonywanie bieżących wpisów oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Prowadzimy ewidencję lokali, przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentów dotyczących poszczególnych właścicieli i dokumentacji dotyczącej całej nieruchomości.

Posiadamy polisę ubezpieczenia OC Zarządcy Nieruchomości za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie zarządzania nieruchomościami.

1 2 3 4

Dla prywatnych właścicieli

Obsługa administracyjno-eksploatacyjna nieruchomości:

 • prowadzenie ewidencji lokali, przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentów dotyczących poszczególnych najemców i dokumentacji dotyczącej całej nieruchomości
 • zapewnienie stałej gotowości do reagowania na zlecenia właściciela oraz na zgłoszenia i zapytania najemców
 • nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz kontrolowanie wszelkich nieprawidłowości
 • zapewnienie dostawy usług komunalnych tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu przewodowego, rozprowadzania wody i gospodarki ściekami, wywozu i unieszkodliwiania odpadów
 • zapewnienie ubezpieczenia budynku
 • zarządzanie najmem polegające na sporządzaniu protokołów zdawczo-odbiorczych podczas zmian najemców, rozwiązywanie problemów podczas trwania najmu i wystawianie faktur sprzedażowych dla lokali użytkowych

 

Obsługa księgowa i finansowa nieruchomości:

 • prowadzenie rachunku bankowego nieruchomości i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek
 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów poprzez rozliczenia z dostawcami usług oraz księgowanie należności czynszowych
 • opłacanie podatków oraz innych publiczno-prawnych zobowiązań
 • doradzanie w zakresie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania

 

Obsługa techniczna nieruchomości:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokonywanie bieżących wpisów oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego
 • zapewnienie poprzez firmy współpracujące całodobowej obsługi technicznej nieruchomości, usuwanie awarii oraz ich skutków
 • zlecenie wykonania i nadzór nad okresowymi przeglądami technicznymi zgodnie z prawem budowlanym
 • zlecanie wykonania i nadzór nad robotami konserwacyjnymi, remontowymi i inwentaryzacyjnymi

 

Obsługa prawna nieruchomości:

 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych
 • pozasądowa windykacja należności czynszowych
 • udzielanie informacji związanych z prawem o gospodarce nieruchomościami, prawem budowlanym, cywilnym, administracyjnym oraz innymi