Twój-Dom
Slajd 2
Slajd 3
Slajd 4
Slajd 1

Posiadamy polisę ubezpieczenia OC Zarządcy Nieruchomości za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Prowadzimy ewidencję lokali, przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentów dotyczących poszczególnych właścicieli i dokumentacji dotyczącej całej nieruchomości.

Oferujemy prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokonywanie bieżących wpisów oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Zarządzamy 17 budynkami o łącznej powierzchni użytkowej ok. 48,5 tys. m2

1 2 3 4

Dla wspólnot mieszkaniowych

Obsługa administracyjno-eksploatacyjna nieruchomości:

  • prowadzenie ewidencji lokali, przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentów dotyczących poszczególnych właścicieli i dokumentacji dotyczącej całej nieruchomości
  • udzielanie każdemu z właścicieli lokali wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością
  • nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie nieruchomości, oraz kontrolowanie wszelkich nieprawidłowości
  • zapewnienie dostawy usług komunalnych tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu przewodowego, rozprowadzania wody i gospodarki ściekami, wywozu odpadów
  • zapewnienie ubezpieczenia budynku
  • prowadzenie korespondencji oraz zapewnienie stałej gotowości do reagowania na zgłoszenia, zlecenia i zapytania
  • przygotowanie i organizowanie zebrań wspólnoty mieszkaniowej

 

Obsługa księgowa i finansowa nieruchomości:

  • prowadzenie rachunku bankowego nieruchomości i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek
  • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów poprzez rozliczenia z właścicielami i dostawcami usług
  • sporządzanie planów i prowadzenie sprawozdawczości
  • opłacanie podatków oraz innych publiczno-prawnych zobowiązań wspólnoty
  • doradzanie w zakresie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania

 

Obsługa techniczna nieruchomości:

  • prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokonywanie bieżących wpisów oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego
  • zapewnienie poprzez firmy współpracujące całodobowej obsługi technicznej nieruchomości, usuwanie awarii oraz ich skutków
  • zlecenie wykonania i nadzór nad okresowymi przeglądami technicznymi zgodnie z prawem budowlanym
  • zlecanie wykonania i nadzór nad robotami konserwacyjnymi, remontowymi i inwentaryzacyjnymi

 

Obsługa prawna nieruchomości:

  • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych
  • przygotowywanie uchwał i innych aktów normatywnych
  • pozasądowa windykacja należności
  • reprezentowanie właścicieli w postępowaniach administracyjnych przed organami Administracji Państwowej i Samorządowej w ramach udzielonych pełnomocnictw
  • udzielanie porad związanych z funkcjonowaniem wspólnoty w zakresie prawa o własności lokali, prawa o gospodarce nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa cywilnego, administracyjnego oraz innych