Twój-Dom
Slajd 2
Slajd 1
Slajd 3
Slajd 4

Posiadamy polisę ubezpieczenia OC Zarządcy Nieruchomości za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Zarządzamy 23 budynkami o łącznej powierzchni użytkowej ok. 44,5 tys. m2

Prowadzimy ewidencję lokali, przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentów dotyczących poszczególnych właścicieli i dokumentacji dotyczącej całej nieruchomości.

Oferujemy prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokonywanie bieżących wpisów oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

1 2 3 4

Dla wspólnot mieszkaniowych

Obsługa administracyjno-eksploatacyjna nieruchomości:

 • prowadzenie ewidencji lokali, przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentów dotyczących poszczególnych właścicieli i dokumentacji dotyczącej całej nieruchomości
 • udzielanie każdemu z właścicieli lokali wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością
 • nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie nieruchomości, oraz kontrolowanie wszelkich nieprawidłowości
 • zapewnienie dostawy usług komunalnych tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu przewodowego, rozprowadzania wody i gospodarki ściekami, wywozu odpadów
 • zapewnienie ubezpieczenia budynku
 • prowadzenie korespondencji oraz zapewnienie stałej gotowości do reagowania na zgłoszenia, zlecenia i zapytania
 • przygotowanie i organizowanie zebrań wspólnoty mieszkaniowej

 

Obsługa księgowa i finansowa nieruchomości:

 • prowadzenie rachunku bankowego nieruchomości i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek
 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów poprzez rozliczenia z właścicielami i dostawcami usług
 • sporządzanie planów i prowadzenie sprawozdawczości
 • opłacanie podatków oraz innych publiczno-prawnych zobowiązań wspólnoty
 • doradzanie w zakresie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania

 

Obsługa techniczna nieruchomości:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokonywanie bieżących wpisów oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego
 • zapewnienie poprzez firmy współpracujące całodobowej obsługi technicznej nieruchomości, usuwanie awarii oraz ich skutków
 • zlecenie wykonania i nadzór nad okresowymi przeglądami technicznymi zgodnie z prawem budowlanym
 • zlecanie wykonania i nadzór nad robotami konserwacyjnymi, remontowymi i inwentaryzacyjnymi

 

Obsługa prawna nieruchomości:

 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych
 • przygotowywanie uchwał i innych aktów normatywnych
 • pozasądowa windykacja należności
 • reprezentowanie właścicieli w postępowaniach administracyjnych przed organami Administracji Państwowej i Samorządowej w ramach udzielonych pełnomocnictw
 • udzielanie porad związanych z funkcjonowaniem wspólnoty w zakresie prawa o własności lokali, prawa o gospodarce nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa cywilnego, administracyjnego oraz innych